ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

เจ้าคณะภาค12 ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมพระสังฆาธิการ
Monday, 05.25.2015, 04:00pm (GMT7)


วันที่ ( 20 พ.ค.58) ที่วัดหนองว่านเหลือง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าคณะภาค12 ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติมหาเถรสมาคม 143/2556 ประจำปี 2558 โดยมีพระธรรมสิทธิเวที ที่ปรึกษาภาค 12 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 มอบนโยบายแก่คณะสงฆ์ ในการนี้ได้จัดพิธีบันทึกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ลงนามประกอบด้วย พระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2/ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 /ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา/วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา/ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเจตจำนงร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประขำวัน มีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรมเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ อันมีผลต่อความเจริญมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างภูมิคุมกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมายและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจจรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลจาก  กรมประชาสัมพันธ์Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.