ข่าวแปดริ้ว:สำนักข่าวแปดริ้วดอทคอม ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันเยา่วชนแห่งชาติ
Tuesday, 09.02.2014, 03:01pm (GMT7)

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราได้บูรณาการจัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมการพัฒนาด้านต่างๆ  ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบและได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ทักษะชีวิตด้านต่างๆและมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การแก้ปัญหาในสังคม มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก    ซึ่งภายในงานมีจัดบูธ  การจัดนิทรรศการให้ความรู้   การเล่นเกมส์  และแสดงดนตรี จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา /สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา/ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับความสนใจจากเครือข่ายเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชย์สมบัติขณะยังทรงพระเยาว์  ซึ่งถือว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

   นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เป็นการร่วมมือร่วมใจของเด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะการอยู่ ร่วมกัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวฝากให้เด็กและเยาวชนตั้งใจเล่าเรียน รู้รัก สามัคคี ห่างไกล ยาเสพติด และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี  นักเรียนที่ดี เชื่อฟังพ่อ แม่ ครูอาจารย์ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

 

ข้อมูลจาก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราCopyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.